Regulamin

Połączenia
 1. Dopuszczalne są maksymalnie 3 połączenia z jednego adresu IP. W uzasadnionych okolicznościach można ubiegać się o wyjątek od tej zasady.
 2. Nie dopuszcza się klonowania. Przez klonowanie rozumiemy wiele połączeń z tego samego lub różnych adresów IP, bez uzasadnionej potrzeby tworzonych przez tę samą osobę.
 3. Łącząc się z siecią, wyrażasz zgodę na skanowanie portów Twojego adresu IP pod kątem oprogramowania, które mogłyby zaszkodzić sieci lub jej użytkownikom.
 4. Adres IP użytkownika i jego nazwa hosta domyślnie są ukrywane przed innymi użytkownikami. To ukrywanie można wyłączyć lub zmienić.
 5. Nie zezwalamy na łączenie się za pośrednictwem usług, które przekazują połączenia z innych adresów IP, nie umożliwiając jednocześnie jednoznacznej identyfikacji użytkownika. Dotyczy to w szczególności usług typu "open proxy", TOR, VPN.
 6. Jeśli łączysz się z własnego serwera VPS, chmury lub podobnego, uruchomionego na łączu innym niż domowe, uruchom usługę identd. Dzięki temu połączenie na pewno nie zostanie omyłkowo uznane za opisane w poprzednim punkcie.
 7. Połączenia stworzone przez oprogramowanie, które nie odpowiada na zapytanie "CTCP VERSION", mogą zostać rozłączone z siecią.
 8. Jeśli po przerwaniu połączenia z powodu naruszenia którejś z zasad zostanie ono utworzone ponownie, i będzie nadal łamało te same zasady, skutkiem będzie blokada dostępu (ban).
Boty
 1. Dozwolone jest podłączanie do sieci własnych botów.
 2. Nie wolno uruchamiać połączeń, które po ustanowieniu nie pełnią żadnej funkcji na IRC ("wiszących sesji"). Nie dotyczy to klientów IRC, które okresowo są używane przez człowieka.
 3. Każdy bot musi mieć flagę użytkownika +B (/umode +B). Pozwala to na identyfikację bota, oraz stanowi potwierdzenie, że jego właściciel przeczytał nasz regulamin. Każdy wykryty bot bez właściwej flagi może zostać odłączony od sieci.
 4. Dołączenie bota do kanału wymaga zgody właściciela tego kanału.
Zachowanie
 1. Regulamin określający zachowanie użytkowników na danym kanale definiuje właściciel tego kanału. Informacja o sposobie dostępu do regulaminu powinna być widoczna dla każdego użytkownika dołączającego do kanału. W przypadku braku takiego regulaminu nadal obowiązują pozostałe punkty niniejszych zasad.
 2. Użytkownicy mają obowiązek respektować zasady kanału. Właściciel kanału ma obowiązek podejmować odpowiednie działania w przypadku naruszania jakichkolwiek zasad przez użytkowników znajdujących sie na jego kanale.
 3. Na oficjalnym kanale pomocy #help obowiązuje cisza, poza przypadkami, kiedy ktoś rzeczywiście potrzebuje pomocy w sprawach związanych z funkcjonowaniem tej sieci. Wysłanie wiadomości, która jednoznacznie nie ma związku z omawianymi na #help problemami, lub narusza inne zasady kanału pomocy, poskutkuje usunięciem użytkownika z kanału.
 4. Nie życzymy sobie reklamowania na kanałach czegokolwiek (w szczególności adresów internetowych, innych kanałów i sieci IRC) bez zgody właścicieli tych kanałów. Nie jest dozwolone także masowe lub zautomatyzowane wysyłanie reklam innym użytkownikom.
 5. Zabrania się wysyłania wiadomości typu "amsg" lub innych działań skutkujących wysłaniem na wiele kanałów wiadomości o jednakowej lub zbliżonej treści.
 6. Zabrania się masowego wysyłania zaproszeń na kanał.
 7. Zabronione jest ponowne przesyłanie poprzez IRC spamu otrzymanego w innym miejscu na IRC. Jeśli istnieje konieczność udostępniania tych wiadomości (na przykład w celu pokazania ich administratorom), należy przesłać je inną drogą.
 8. Próby omijania banów obejmujących kanały lub całą sieć będą skutkowały dodatkowymi restrykcjami.
 9. Zabrania się zamieszczania treści niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym, oraz łamania tych praw w jakikolwiek sposób.
 10. Próby obrażania administracji lub administratorów wykonujących swoje obowiązki, bądź utrudnianie im ich wykonania, będzie skutkowało blokadą dostępu do sieci.
 11. Wysyłanie na kanał, lub też bezpośrednio do użytkowników, powtarzających się lub bezsensownych komunikatów, które utrudniają korzystanie z sieci i kanałów, także będzie karane blokadą dostępu do sieci.
 12. Wszelkie niestandardowe działania mogące, według oceny administratorów, zakłócić działanie sieci, wielu kanałów jednocześnie, lub funkcjonalności niezwiązanych z kanałami, będą karane.
Kanały
 1. Zarejestrować kanał może każdy użytkownik zarejestrowany w naszych serwisach.
 2. Kanały naruszające prawo (przez nazwę, lub zachowanie użytkowników), bądź posiadające obraźliwe nazwy, mogą zostać usunięte, a jego właściciel i użytkownicy łamiący prawo zostaną usunięci z sieci.
 3. Właściciele kanałów mają prawo wyznaczyć operatorów, którzy będą ich reprezentowali przed użytkownikami i pomagali im w realizacji zadań wynikających z niniejszego regulaminu.
 4. Na kanałach niezarejestrowanych obowiązki właściciela przejmuje każdy operator posiadający flagę @ (+o) lub wyższą.
 5. Właściciel i operatorzy kanałów mają obowiązek korzystać ze wszystkich dostępnych im środków w celu przeciwdziałania nadużyciom na tych kanałach.
 6. Jeśli środki techniczne dostępne operatorom nie są wystarczające do eliminacji nadużyć, operator kanału może poprosić o pomoc administratorów sieci.
 7. Administratorzy sieci nie wtrącają się w metodykę zarządzania kanałem przez jego właściciela. Właściciel i operatorzy kanału mają w szczególności prawo nadawania uprawnień oraz blokowania dostępu do tego kanału dowolnym użytkownikom według własnego uznania. Użytkownicy mają prawo odwoływać się do właściciela kanału w celu zmiany jego decyzji lub dodania wyjątku.
 8. Administratorzy sieci nie podejmują działań administracyjnych na kanałach, z wyjątkiem następujących sytuacji:
  • Na kanale mają miejsce działania niezgodne z prawem lub z niniejszym regulaminem, a właściciel kanału nie podjął skutecznych kroków mających je wyeliminować.
  • Na liście dostępu kanału znajduje się użytkownik "pirc" na poziomie AOP lub wyższym.
  • Operator kanału poprosił administratora o pomoc.
 9. Kanał, którego właściciel i wybrani przez niego operatorzy nie nadzorują w sposób dostateczny i skuteczny, powodując tym powtarzające się skargi użytkowników do administracji, może zostać odrejestrowany lub czasowo zablokowany.
 10. Użytkownicy nie łamiący regulaminu sieci, ale nie zgadzający się z regulaminem danego kanału, nie powinni dołączać do tego kanału.
Użytkownicy

Tutaj przedstawione są zasady dotyczące nicków, nazw użytkownika, pól "gecos"/"realname", nazw RevDNS, VHostów oraz parametrów "metadata", w tym avatarów.

 1. Dozwolona jest każda nazwa lub wpis, które nie budzą skojarzeń z administracją sieci lub usługami sieciowymi, nie łamią prawa i nie są uznawane za obraźliwe.
 2. Zabronione są próby przejmowania należących do kogoś nicków.
 3. Wskazana jest rejestracja nicków w usłudze NickServ.
 4. Nie jest dozwolone tworzenie zbyt dużej ilości kont przez tę samą osobę (ostateczna ocena takiego nadużycia należy do administracji). W miarę możliwości wszystkie używane nicki należy przypisać do tego samego konta (grupy).
 5. O wybranego przez siebie vhosta (zastępującego rzeczywistą nazwę hosta) poprosić może każdy użytkownik zarejestrowany w naszych serwisach.
 6. Każdy vhost jest poprzedzony prefiksem "vhost:", a w specjalnych przypadkach innym prefiksem zakończonym znakiem ":".
Administracja
 1. Operator sieci może korzystać z dostępnych mu przywilejów tylko w celu przeciwdziałania łamaniu wymienionych tutaj zasad.
 2. Operator sieci ma obowiązek udzielenia pomocy dotyczącej IRC użytkownikom, którzy tego potrzebują, o ile użytkownicy ci zapoznali się z zasadami kanału pomocy i podjęli opisane tam działania.
 3. W pozostałych sytuacjach operator sieci podlega tym samym prawom i obowiązkom, co inni użytkownicy.
Informacje dodatkowe
 1. Sieć PIRC jest administrowana przez osoby fizyczne w ramach "hobby".
 2. Administratorzy PIRC nie czerpią żadnych korzyści finansowych wynikających z uczestnictwa w tym projekcie.
 3. Prawo do połączenia się z siecią ma każda osoba dysponująca niezbędnymi środkami technicznymi i postępująca zgodnie z niniejszym regulaminem.
 4. PIRC udostępnia oprogramowanie pozwalające na korzystanie z usług PIRC. Nie ma obowiązku korzystania z tego oprogramowania.
 5. Usługi sieciowe przechowują następujące informacje:
  • Data, czas, adres IP oraz parametry połączeń użytkowników.
  • Ustawienia kanałów, na czas istnienia tych kanałów.
  • Wszelkie ustawienia dokonane przez użytkownika dostępnymi dla niego komendami, na czas trwania połączenia tego użytkownika z siecią.
  • Dane wprowadzone przez użytkowników do usług sieciowych (NickServ, ChanServ, MemoServ, HostServ, BotServ).
  • W przypadku zarejestrowanych użytkowników, parametry ustawione przez oprogramowanie użytkownika komendą METADATA.
  • W przypadku kanałów z ustawioną flagą "+H", wiadomości wysłane przez użytkowników na ten kanał, w ilości zgodnej z ustawieniem +H.
  • Inne dane, podczas wprowadzania których oprogramowanie wyświetliło stosowną informację.
 6. Wiadomości prywatne nie są widoczne dla użytkowników innych niż adresat wiadomości ani dla administratorów.
 7. Wiadomości kanałowe nie są widoczne dla użytkowników, którzy nie dołączyli do tego kanału. Wiadomości wysyłane na kanałach, na których znajduje się bot przydzielony przez usługę BotServ, mogą być przez krótki czas gromadzone na serwerach sieci. Zapisy te będą wykorzystywane tylko do rozwiązywania problemów technicznych.
 8. Administracja sieci nie udostępnia, poza protokołem IRC, żadnych rozwiązań pozwalających na podgląd wiadomości wysyłanych w sieci, za wyjątkiem tych przechowywanych przez usługę MemoServ.
 9. Administracja może udostępnić rozwiązania pozwalające na podgląd niektórych parametrów sieci i kanałów poza protokołem IRC.
 10. Użytkownicy mogą gromadzić na swoich urządzeniach wszystkie otrzymywane wiadomości. Publikowanie zgromadzonych wiadomości wysłanych na kanale wymaga zgody operatorów tego kanału.
Ostatnia modyfikacja
9 kwietnia 2020, 16:01